Tag Archives: lifestyle

Small steps

30 Mar

Blue flowers.jpgStepping into my garden, I feel a little like I’ve entered paradise. There, I can find a kind of tranquility that I am really savouring at the moment, and taking the time to just go out there and be among the spring flowers is one of life’s little luxuries that I definitely can afford.

As we all know, life doesn’t always go according to plan, but I’ve come to realise that being well-stocked with inner calm goes a long way to helping me tackle those inevitable problems and look on them as adventures instead.Daffodils.jpgWithout putting myself under too much pressure by setting too many goals, I decided at New Year that a change of approach to life was needed this year. As well as making an effort to really appreciate all the things I already have and the people around me, I’ve also been implementing some small changes here and there. Small steps.

On a practical level, one of my first tasks this year was to get my passport renewed. Fortunately, everything went smoothly with the application process, and my new passport arrived in no time at all. Nevertheless, I can’t help feeling rather despondent to think it may be the last one I get with ‘European Union’ on it.Passport.jpgOn a more positive note, cutting back on my expenses has had a surprisingly refreshing effect; my financial decluttering has actually emanated into several other areas of my life, not least my wardrobe. Considerations of what I actually need instead of what I think I need have taken me down the path of creating a capsule wardrobe. In short, this means clearing out your wardrobe and keeping only the clothes that you love to wear (and that can be worn together in any number of combinations). In my case the result has been a massacre of epic proportions, and I’m not finished yet!

As a background to all this activity, I’m approaching the end of my Bachelor’s degree, and reaching milestones always makes me a bit reflective. As well as thinking back on what I have achieved, I’ve also been giving a lot of thought to what the future might hold. I say might because, you know, those well-laid plans… Anyway, I figure it doesn’t hurt to lay the foundations for a bit of stability wherever I can. So, on that front I have big plans, but I’ll reveal more about that when they are closer to fruition.

But for now, I’m going to keep moving forwards while allowing myself the time to stop along the way and smell the roses…or the hyacinths, or whatever else is blooming at the time.Hyacinths.jpg

 

Små skridt

Når jeg træder ud i min have, føles det lidt, som om jeg er gået ind i paradis. Dér finder jeg en ro, som jeg virkelig nyder lige nu. Det at brug tiden til bare at være derude blandt forårsblomsterne er en luksus, som jeg absolut har råd til.

Som vi alle sammen ved, går livet ikke altid efter planen, men jeg har indset, at hvis man er velforsynet med indre ro, hjælper det én at tackle de uundgåelige problemer og at se på dem som eventyr i stedet for. Uden at lægge for meget pres på mig selv ved at sætte for mange mål, besluttede jeg mig ved nytår for, at jeg blev nødt til at ændre min tilgang til livet. Foruden at jeg gør en indsats for at sætte pris på alle de ting, jeg i forvejen har, og de mennesker, jeg er omgivet af, har jeg hist og pist implementeret nogle små ændringer. Små skridt.

På det praktiske plan var det at få mit pas fornyet en af mine første opgaver i år. Heldigvis gik alt glat med ansøgningsforløbet, og mit nye pas kom ganske hurtigt. Ikke desto mindre kan jeg ikke lade være med at føle mig temmelig ked af det, når jeg tænker over, at det sandsynligvis er det sidste, jeg får stemplet med ‘European Union’.

I en mere positiv retning har det at skære ned på udgifterne virket overraskende forfriskende på mig. Den stramning af min økonomi har faktisk smittet af på andre områder i min tilværelse, og ikke mindst på min garderobe. Ved at overveje hvad det er, jeg faktisk har brug for, i stedet for, hvad jeg tror, jeg har brug for, har det ført til, at jeg er i gang med at skabe et ‘capsule wardrobe’. Kort sagt betyder det, at man rydder op i garderoben og kun beholder det tøj, som man elsker (og som passer sammen i alle mulige sammensætninger). I mit tilfælde har resultatet været en massakre af episke proportioner – og jeg er ikke færdig endnu!

Som baggrund for al denne aktivitet er jeg ved at blive færdig med min bachelor, og jeg plejer at reflektere lidt, når jeg når en milepæl. Samtidig med at tænke tilbage på alt det, jeg har opnået, tænker jeg på, hvad fremtiden måske indeholder. Jeg siger ‘måske’, fordi, du ved, de der godt lagt planer… Nå, men jeg regner med, at det ikke skader at lægge grundlaget til lidt stabilitet, hvor jeg kan. I den retning har jeg store planer, men jeg afslører mere om det, når de engang begynder at bære frugt.

Men netop nu bevæger jeg mig fortsat fremad, mens jeg tillader mig tid til at stoppe langs vejen og dufte til roserne… eller hyacinterne, eller hvad der ellers blomstrer på det tidspunkt.

 

Hygge is dead – long live hygge!

2 Mar

Snowdrops.jpg

Spring is here, and that means hygge season is over – if lifestyle influencers are to be believed. I’ve spent the last week being ill and firmly attached to the couch under a pile of woollen blankets and various pets, and I seem to have missed the changeover. Or have I?

Viggo hygge.jpg

Season nothwithstanding, according to diverse media sources hygge has had its day. It’s so last season, so 2016. Instead we can look to lagom (from Sweden) and kalsarikannit (from Finland) if we need inspiration for stylish living. No doubt there will be plenty of must-have, overpriced items to rush out and buy that are essential for implementing the appropriate lifestyle, and last year’s hyggelige woollen socks and blankets will be forgotten about.

I am actually glad that the hygge trend is over, not least because I’m going to have a meltdown if I have to read one more ‘helpful’ guide as to how you pronounce hygge (and no, it’s not ‘hoo-gah’). To me, the notion of ditching hygge because it doesn’t fit  with the new season only goes to show how misunderstood the concept has been.

Every now and then, I invite my mother-in-law and sisters-in-law over for lunch and a film. It’s really just an excuse for us to enjoy each other’s company with nothing else on the agenda: we don’t have to worry about the smooth running of birthdays, or anniversaries, or any other kind of family occasion. We each make something for lunch, which is usually accompanied by a glass of wine or two, and then sit back and watch a film. It’s quality girl time and always hyggeligt.

Knitting.jpgMy current hygge-knitting

Before the lurgy struck, I hosted one of these get-togethers. As usual, the conversation was lively and covered a wide range of topics, but unsurprisingly we got round to talking about knitting (we’re a family of knitters). My sister-in-law mentioned a blanket she was knitting and went on to say that the good thing about knitting blankets is that even if you make the odd mistake it doesn’t really matter, and we all agreed how hyggeligt it is to just sit and knit without worrying about the end result. As I sat there, it occurred to me that as well as the hygge generated by knitting the blanket, our talking about it brought about more feelings of hygge, and still more hygge will arise when it is finally put into use.

Hyggetæppe.jpgThis is a hygge-blanket (but not my sister-in-law’s)

Being ill may have forced me to put my new minimalist lifestyle on hold for a while, but I got through my couch-confinement with no little reliance on hygge. What these lifestyle gurus haven’t realised is that hygge regenerates season after season and adapts accordingly. Long after the trend-chasers have abandoned hygge, last season’s multi-hygge blanket will continue to stand as testimony to all the hygge that went into it, but it will also be the source of hygge yet to come.

Crocus.jpgYes, the season has changed, and the circus of media and digital influencers may have tripped off to the next Nordic destination in search of the latest lifestyle fad, but as long as there are Danes in Denmark, there will always be hygge!

 

 

 

Erantis.jpg

Hygge er død – hygge længe leve!

Foråret er kommet, og det betyder, at hygge-sæsonen er slut – hvis man tror på, hvad livsstilsbloggerne siger. Jeg har været syg i den sidste uge og klistret fast på sofaen under en stak uldtæpper og assorterede kæledyr, og det ser ud, som om jeg er gået glip af overgangen. Eller er jeg?

Uanset sæsonen ifølge diverse medie-kilder er hygge over sidste salgsdato. Det er so last season, so 2016. Vi kan i stedet for rette blikket mod lagom (fra Sverige) og kalsarikannit (fra Finland), hvis vi har brug for livsstilsinspiration. Uden tvivl vil der være rigelige must-have, for dyre genstande, man skal skynde sig at købe, som er afgørende for at gennemføre den helt rigtige livsstil – og sidste års hyggelige uldsokker og tæpper bliver glemt.

Jeg er faktisk glad for, at hygge-trenden er forbi, ikke mindst fordi jeg er ved at bryde sammen, hvis jeg skulle læse et stykke mere ‘behjælpelig’ vejledning i, hvordan man udtaler hygge (og nej, det er ikke ‘hoo-gah’). For mig er dét at droppe hygge i takt med årstidernes skiften bare et bevise på, hvor misforstået konceptet har været.

I ny og næ inviterer jeg min svigermor og svigerinder til frokost og film hos mig. Det er faktisk bare en undskyldning for at hygge os uden noget andet på dagsordenen: Vi behøver ikke tage os af, at fødselsdage, jubilæer eller nogen anden slags familiefest kører glat. Vi laver hver mad til frokost, som plejer at være ledsaget af et glas vin eller to, og så sidder vi og ser en film. Det er kvalitets-tøsetid, og det er altid hyggeligt.

Før jeg blev ramt af sygdom, var jeg vært for en af disse sammenkomster. Som det plejer, var samtalen livlig og dækkede en bred vifte af emner. Ikke overraskende endte det med, at vi talte om at strikke (vi er en strikkefamilie). Min svigerinde fortalte om et tæppe, hun var i gang med at strikke. Hun sagde, at det gode ved at strikke tæpper er, at det er ligegyldigt, hvis man laver en fejl. Vi var enige om, hvor hyggeligt det er bare at sidde at strikke uden at tænke på slutresultatet. Mens jeg sad der, gik det op for mig, at der oven på hyggen, der opstod ved selv at strikke tæppet, fremkom flere hyggefølelser ved, at vi talte om det, og endnu mere hygge vil opstå, når tæppet endelig bliver brugt.

Det at være syg har måske tvunget mig til at sætte min nye minimalistiske livsstil på pause i et stykke tid, men jeg er kommet igennem min indespærring ved hjælp af hygge. Det, som livsstilsguruerne ikke har indset, er, at hygge regenererer årstid efter årstid og tilpasser sig. Længe efter trend-chaserne har forladt hyggen, bliver sidste sæsons tæppe ved at stå som et vidnesbyrd om al den hygge, der blev lagt ind i det, men det er også kilden til, den hygge, som endnu ikke er kommet.

Ja, årstiden er skiftet, og cirkusset af medier og ‘digital influencers’ har måske skyndt sig videre til det næste nordiske rejsemål på jagt efter den nyeste livsstilsdille, men så længe der i Danmark findes danskere, vil der altid findes hygge!

 

To be or not to be me…

16 Feb

I must be getting old. The other morning my husband and I drove past a young woman, out for a bracing walk in the snow-covered landscape in a temperature of -3º. My instant comment was,”She must be freezing!” You see, the young lady in question was hatless. Leaving the house without a hat has become as unthinkable to me as, when I lived in Glasgow, leaving the house without an umbrella.

HatsMy present hat collection

This change of outlook has occurred surreptitiously and I must admit to being a bit shocked. I’m now a bit scared that I’m becoming Danish-ized without being aware of it. Deprived of my brother’s ruthless mickey-taking (which was previously themed around my alleged development of a Glaswegian accent) on regular visits to the familial home, how am I to tell if I’m now adopting random Danish-isms? Will I start referring to children as skat, friends as søde and dispensing with first names entirely?

On a recent night out with my British buddies, we encountered a very drunk Danish man who joined our group. He proceeded to converse with us in English, which was highly impressive given the level of his intoxication. He was very surprised, however, when at one point we said something to him in Danish and furthermore informed him that we were quite capable of speaking Danish but were actually choosing not to.

WhiskyUndeniable Scottish heritage

I seem to be at a point in my Danish residency where I’m having to make a lot of choices with regard to my lifestyle and identity. Being a foreigner forces you think about who you really are and what is important to you. What is it that makes me who I am? What will I take with me from my Scottish roots and how much will I adapt to life in Denmark?

Tetley

Proper tea – courtesy of Sally, my Fairy Godmother

It’s a bit of a balancing act and sometimes I need a safety net. But for now, I’m taking comfort in the fact that since spring and winter are currently co-existing in Denmark to a fairly harmonious degree, so can I.

Sparkly yellow flowers

 At være eller ikke at være mig…

Det må være fordi, jeg er ved at blive gammel. Forleden morgen kørte min mand og jeg forbi en ung dame, der var ude på en gåtur igennem det sne dækkede landskab på minus 3 grader. Med det samme sagde jeg: “Hun fryser sikkert!” Ser du, den unge dame var uden hue. Det at gå uden for huset uden hue er for mig blevet lige så utænkeligt, som da jeg boede i Glasgow, at gå uden for huset uden paraply.

Dette syn på tingene er sket uden, at jeg lagde mærke til det, og det kom helt bag på mig. Jeg er nu lidt bange for, at jeg bliver dansk-mæssig uden min opmærksomhed. Uden hjælp fra min bror, der ubarmhjertigt lavede grin med mig (fordi han mente, at jeg havde tillagt mig en Glasgow-accent), da jeg var på besøg hos mine forældre, hvordan kommer jeg til at vide, om jeg tager tilfældige dansk-ismer op? Begynder jeg at kalde børn for ‛skat‛ og veninder for ‛søde‛ og lade være med at bruge fornavne overhovedet?

For nylig var jeg ude en aften med mine britiske venner, da vi mødte en fuld Dansk mand, der kom hen til vores gruppe. Han snakkede med os på engelsk, som var meget imponerende i betragtning af, hvor meget han havde fået at drikke! Han var alligevel overrasket, da vi på et eller andet tidspunkt sagde noget til ham på dansk, og oven i købet fik han at vide, at det var vi dygtige til, men valgte bare ikke at gøre det.

Det ser ud til, at jeg er på et tidspunkt af mit ophold i Danmark, hvor jeg er nødt til at foretage nogle valg, der handler om min livsstil og identitet. Det at være udlænding tvinger en til at tænke over, hvem man virkelig er, og hvad man synes er vigtigt. Hvad er det, der gør mig til den, jeg er? Hvad tager jeg med fra mine skotske rødder, og hvor meget skal jeg tilpasse mig til livet i Danmark?

Det bliver noget af en balanceakt, og nogle gange har jeg brug for et sikkerhedsnet. Men foreløbig finder jeg trøst i dette faktum: Da foråret og vinteren for øjeblikket eksisterer nogenlunde harmonisk sammen, kan jeg også gøre det.

Yellow flowers

%d bloggers like this: